" />
USD
3,6791
EURO
4,3329
ALTIN
151,6041

İLAN NO : 174894 GAZETEDE 07.11.2015 TARİHİNDE YAYINLANDI

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNE KALORİFER YAKITI OLARAK FINDIK- CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE 25-40 KG TORBALARDA İTHAL TAŞ VEYA LİNYİT KÖMÜRÜ DEPO TESLİM ALIMI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDREMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Edremit Orman İşletme Müdürlüğü merkezine kalorifer yakıtı olarak fındık- ceviz büyüklüğünde 25-40 kg torbalarda ithal taş veya linyit kömürü depo teslim alımı alımı […]

İLAN NO : 174894 GAZETEDE 07.11.2015 TARİHİNDE YAYINLANDI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİNE KALORİFER YAKITI OLARAK FINDIK- CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE 25-40 KG TORBALARDA İTHAL TAŞ VEYA LİNYİT KÖMÜRÜ DEPO TESLİM ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-EDREMİT DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Edremit Orman İşletme Müdürlüğü merkezine kalorifer yakıtı olarak fındık- ceviz büyüklüğünde 25-40 kg torbalarda ithal taş veya linyit kömürü depo teslim alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2015/148798

 

1-İdarenin
a) Adresi : CENNETAYAGI MAHALLESI ISTASYON CADDESI 9 10300 EDREMİT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2663731222 – 2663731092
c) Elektronik Posta Adresi : edremitisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 TON 10-50 MM EBATINDA TAŞ KÖMÜRÜ VEYA LİNYİT KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- CENNETAYAĞI MAH. İSTASYON CD. NO:9 EDREMİT – BALIKESİR
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren (10) On gün içinde teslimat tamamlanacaktır

En çok kullanılan etiketler arasından seç

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : CENNETAYAĞI MAH. İSTASYON CD. NO: 9 10300 EDREMİT BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 16.11.2015 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
  4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Kömür için teklif verecek istekliler, teklifleri ile birlikte ihale tarihi itibariyle geçerli;
* İthalatçı ise —-> İthalatçı Kayıt Belgesi
* Üretici ise —–> Uygunluk İzin Belgesi
* Dağıtıcı ise —-> Dağıtıcı Kayıt Belgesi
* Satıcı ise ——> Herhangi bir ilde alınmış “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi”ni teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EDREMİT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA KALEM SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.