" />
bayan escort kuşadası
bursa escort
ümraniye escort
escort izmir
USD
3,4891
EURO
4,1866
ALTIN
147,0912

MHP’Lİ BAŞKAN ADAYI SİNAN OĞAN, BALIKESİR’DE SALONLARA SIĞMADI

  Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Balıkesir’e gerçekleştirdiği ziyarette, izleyenler salona sığmadı. Balıkesir Karesi AVM’de ülkücü Gençlik ve bayanların yoğun ilgisi ile karşılaşan MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, “MHP’de değişim zamanı gelmiştir” dedi. Salonu dolduran Yüzlerce  MHP’liye konuşan Sinan Oğan, 7 Haziran seçimlerini partisi açısından “Başarısızlık” diye yorumlayınca MHP’den ihraç edilmişti. […]

MHP’Lİ BAŞKAN ADAYI SİNAN OĞAN, BALIKESİR’DE SALONLARA SIĞMADI
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan adayı Sinan Oğan, Balıkesir’e gerçekleştirdiği ziyarette, izleyenler salona sığmadı. Balıkesir Karesi AVM’de ülkücü Gençlik ve bayanların yoğun ilgisi ile karşılaşan MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, “MHP’de değişim zamanı gelmiştir” dedi. Salonu dolduran Yüzlerce  MHP’liye konuşan Sinan Oğan, 7 Haziran seçimlerini partisi açısından “Başarısızlık” diye yorumlayınca MHP’den ihraç edilmişti. Sinan Oğan, Genel Başkan adaylığını açıklayarak partideki değişim sürecini başlatan ilk isim. Oğan değişimin ta kendisi; “MHP’nin gülen yüzü olacağım” diyen sözlerine ülküdaşları … Katılıyoruz; kesinlikle olabilir…

“YÖ­NE­TİM DE DE­Ğİ­ŞİM İS­Tİ­YO­R”

Sinan Oğan yaptığı konuşmada,  “Bah­çe­li ar­tık Ak Sa­kal­lı­lar Mec­li­si­’nin Baş­ka­nı ol­su­n” ancak, “Dev­let be­yin 19 senelik bi­ri­ki­mi­ni ni­ye bir ke­na­ra ata­lım? O bi­zim Dev­let abi­miz! Ama ar­tık par­ti­nin ba­şın­dan git­me­si la­zım. Şu an­da MHP’­nin inan­dı­rı­cı­lı­ğı kal­ma­dı. AKP yüz­de 49.5 ile 14. se­ne­si­ne gir­di. Bu AKP çok iyi ol­du­ğu için mi? Hır­sız­lık, yol­suz­luk, dik­ta­tör­lük ol­ma­dı­ğı için mi? Ha­yır; mu­ha­le­fet par­ti­le­ri al­ter­na­tif ol­ma­dı­ğı için” dedi.

48 ya­şın­da­yım. Dev­let bey de 48 yaşında Ge­nel Baş­kan ol­du. Ama be­nim ge­nel baş­kan­lı­ğım­da 3 dö­nem ku­ra­lı­nı ge­ti­re­ce­ğiz. Par­ti­mi ilk se­çim­de ik­ti­dar ya­pa­ca­ğım. Bu­nu va­at et­tim za­ten. Bir li­de­rin par­ti­si­ne sağ­la­ya­ca­ğı kat­kı için 3 dö­nem ye­ter­li­dir. Ge­nel Baş­kan­lık kol­tu­ğun­da öl­mek is­te­mi­yo­rum!

 

“MHP’­DE BİR DE­Ğİ­ŞİM OLUR­SA ER­KEN SE­Çİ­ME CE­SA­RET EDE­MEZ­LER!”
Er­ken se­çim ih­ti­ma­li var ama MHP’­de bir de­ği­şim olur­sa er­ken se­çim ol­maz. Bu­na ce­sa­ret ede­mez­ler! Çün­kü ik­ti­dar par­ti­si­nin ama­cı; MHP’­yi ba­raj al­tın­da bı­ra­kıp, 400’ün üze­rin­de mil­let­ve­ki­li çı­kar­mak ola­cak­tır. O za­man da iki par­ti­li bir sis­tem olur ve MHP’­yi de, ül­kü­cü­le­ri de AK­P’­nin ül­kü­cü ka­na­dı yap­ma­ya kal­kı­şır­lar. Biz bu­na mü­sa­ade et­me­yiz. O açı­dan bu kon­gre çok önem­li. Ma­yı­s­ta ola­ğa­nüs­tü kon­gre olur­sa, en er­ken son­ba­har­da­ki er­ken se­çim­de MHP şa­ha kal­kar. AK­P’­ye halk son bir kez ödünç oy ver­di. Bu oy­la­rın 2 mil­yo­nu MHP’­den git­ti. Ye­ni bir kad­ro, gü­len yüz, akıl­lı bir si­ya­set, ener­ji­si yük­sek umut ve­ren bir li­der, MHP’­yi şa­ha kal­dı­rır. Türk seç­me­ni­nin yüz­de 70’i mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar­dır. Ge­ri­ye yüz­de 30 ka­lı­yor. Onun yüz­de 6-7’si bö­lü­cü emel­le­ri olan bir par­ti­nin kon­tro­lün­de. Onu da çı­ka­rır­sak ge­ri­ye yüz­de 24-26 ban­dın­da gi­dip ge­len bir baş­ka si­ya­si par­ti ka­lı­yor. Bu­nun yüz­de 40’la­ra çık­ma­sı çok ih­ti­mal da­hi­lin­de de­ğil. Biz güç­len­di­ği­miz za­man AKP oto­ma­tik ola­rak za­yıf­la­ya­cak­. Za­ten o ne­den­le baş­ta Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı ol­mak üze­re ra­kip par­ti­le­rin hiç­bi­ri MHP’­de­ki ye­ni­len­me­yi is­te­mi­yor. An­cak Tür­ki­ye­’nin kur­tu­lu­şu MHP’­nin ye­ni­len­me­si ve ik­ti­dar he­de­fi­ne odak­lan­ma­sıy­la müm­kün­dür” dedi. Karasi AVM’de yapılan konuşması ayakta alkışlanan MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, daha sonra ziyaret ettiği yerde ülküdaşlarının ve partililerinin fotoğraf çekimine de kayıtsız kalmayarak isteyen herkesle fotoğraf çektirmesi partililer tarafından alçak gönüllülük olarak değerlendirildi.

Şenol TORLAK

 

 

Yorumlar

yorum

Gazetemiz Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Köşe yazılarının ve reklamların sorumlulukları sahibine aittir.
© Tüm hakları saklıdır.